Ukrepi za brezplačno izobraževanje odraslih

Vrsta ukrepa/razpisa: Učne delavnice 2018, Zavod RS za zaposlovanje

Višina sredstev: 1.868.400 EUR

Ciljna skupina: Brezposelne osebe, ki so prijavljene pri ZRSZ in izpolnjujejo še dodatne pogoje.

Načrtovano število vključenih odraslih: 270


Učne delavnice se izvajajo pri delodajalcih, ki imajo status socialnega ali invalidskega podjetja ali so zaposlitveni centri. Brezposelne osebe, katerih obstoječa znanja oziroma delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve, se k njim vključijo v delovni proces na konkretnem delovnem mestu ter se pod strokovnim vodstvom internega in zunanjega mentorja praktično usposabljajo v izbranem programu učne delavnice. Posamezne programe učnih delavnic prijavi delodajalec z oddajo ponudbe na objavljeno javno povabilo. Osebe se vključijo v usposabljanje na podlagi zaposlitvenega načrta in pogodbe o vključitvi. Usposabljanje traja 6 mesecev. Po zaključenem usposabljanju delodajalec pripravi poročilo o uspešnosti, z opisom pridobljenih veščin, znanj in spretnosti, en izvod izroči tudi udeležencu.

Andragoški center Slovenije
Šmartinska 134a, Ljubljana
01 5842 560
info@acs.si