Ukrepi za brezplačno izobraževanje odraslih

Vrsta ukrepa/razpisa: Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019

Višina sredstev: 11.245.740  EUR

Ciljna skupina: Zaposleni, ki so nižje izobraženi (manj kot štiri letna srednja šola oziroma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

Načrtovano število vključenih odraslih: 16.938


Primeri izobraževalnih programov:

  • Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (programi UŽU)
  • Slovenščina kot drugi in tuji jezik
  • Začetna integracija priseljencev (ZIP)
  • Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (programi SNIO)
  • Programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oziroma certifikata
  • Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle ( RPO)
  • Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (RDO)
Andragoški center Slovenije
Šmartinska 134a, Ljubljana
01 5842 560
info@acs.si