Arhiv ukrepov za brezplačno izobraževanje odraslih

Vrsta ukrepa/razpisa: Dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc – DIR (do 2022): Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni IJavni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS.

Višina sredstev: 4.512.588,05 EUR (Javni razpis)

Ciljna skupina: Posamezniki, ki so zaključili izobraževanje na srednješolski ravni iz predmeta javnega razpisa in so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj, pri čemer imajo pri uvrstitvi v sofinanciranje šolnin prednost posamezniki, ki so imeli pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so bili ob vključitvi v program, za katerega uveljavljajo stroške šolnin, starejši od 45 let.

Načrtovano število vključenih odraslih: Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do sofinanciranja šolnine do vključno 2.500,00 EUR (min. 1.805)


Sofinanciranje stroškov izobraževanja (v nadaljevanju: šolnin) posameznikom za naslednje zaključene izobraževalne programe oziroma za opravljene izpite v RS:

  • programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI), ki se zaključijo s spričevalom o zaključnem izpitu, vključno s prekvalifikacijo na isti stopnji nižjega poklicnega izobraževanja,
  • programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), ki se zaključijo s spričevalom o zaključnem izpitu, vključno s prekvalifikacijo na isti stopnji srednjega poklicnega izobraževanja,
  • programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja (SSI), ki se zaključijo s spričevalom o poklicni maturi,
  • programi poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), ki se zaključijo s spričevalom o poklicni maturi,
  • programi gimnazije in opravljanja splošne mature, ki se zaključijo s spričevalom o splošni maturi,
  • maturitetni tečaj, ki se zaključi s spričevalom o splošni maturi,
  • poklicni tečaji (PT), ki se zaključi s spričevalom o poklicni maturi,
  • mojstrski izpiti, vključno s pripravami na izpite, za katere se pridobi spričevalo o mojstrskem izpitu, i. delovodski in poslovodski izpiti, vključno s pripravami na izpite, za katere se pridobi spričevalo o poslovodskem oziroma delovodskem izpitu.

Andragoški center Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana
01 5842 560
info@acs.si